Szukaj

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy obsługę kompleksową BHP, jak również zlecenia jednorazowe m.in.: szkolenia, przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ocenę ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe.

Audyt BHP
Zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy. Podczas audytu weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty BHP przeprowadzamy w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

Stały nadzór BHP (outsourcing)
Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

Szkolenia
Oferujemy profesjonalne przeszkolenie Państwa pracowników w ramach:
1. szkolenia wstępnego BHP (instruktaż ogólny) dla nowych pracowników
2. szkolenia okresowego BHP dla:
- pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- pracowników administracyjno-biurowych,
- pracowników inżynieryjno-technicznych.

Bezpieczeństwo Maszyn
Wykonujemy audyt bezpieczeństwa maszyn, linii i ciągów produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Oferujemy:
• Analiza
• Audyt
• Raport
• Oferta
• Dostosowanie
• Certyfikacje i oznakowanie CE
• Opracowanie deklaracje zgodności maszyn

Usługi

Ponadto opracowujemy:
• ocena ryzyka zawodowego w tym ocena ryzyka chemicznego i ocena ryzyka biologicznego,
• opracowujemy instrukcje stanowiskowe,
• opracowujemy zalecenia elektryczne i techniczne dla maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
• reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.