BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Oferujemy obsługę kompleksową BHP, jak również zlecenia jednorazowe m.in.: szkolenia, przygotowanie firmy do kontroli PaństwowejInspekcji Pracy, ocenę ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe.

Audyt BHP

Zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy. Podczas audytu weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty BHP przeprowadzamy w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.


Stały nadzór BHP (outsourcing)

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.


Szkolenia

Oferujemy profesjonalne przeszkolenie Państwa pracowników w ramach:

1. szkolenia wstępnego BHP (instruktaż ogólny) dla nowych pracowników

2. szkolenia okresowego BHP dla:

- pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

- pracowników administracyjno-biurowych,

- pracowników inżynieryjno-technicznych.


Bezpieczeństwo Maszyn

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa maszyn, linii i ciągów produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Oferujemy:

• Analiza

• Audyt

• Raport

• Oferta

• Dostosowanie

• Certyfikacje i oznakowanie CE

• Opracowanie deklaracje zgodności maszyn


Usługi

Ponadto opracowujemy:

• ocena ryzyka zawodowego w tym ocena ryzyka chemicznego i ocena ryzyka biologicznego,

• opracowujemy instrukcje stanowiskowe,

• opracowujemy zalecenia elektryczne i techniczne dla maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa użytkowania,

• reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Biuro Sosnowiec
+48 511 957 747

+48 511 957 599

biuro@tag-audyt.pl