Szukaj

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przecipożarowe

Wykonujemy pełny okresowy przegląd drzwi przeciwpożarowych, a w razie drobnych uchybień dokonujemy konserwacji na miejscu. Jeżeli przegląd wykaże uszkodzenia niemożliwe do usunięcia od razu, zakres dalszych działań i kosztów jest ustalany na bieżąco ze Zleceniodawcą. Z każdego przeglądu drzwi ppoż jest sporządzany protokół oraz dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń.

Co, ile należy wykonać przegląd drzwi ppoż.? Drzwi przeciwpożarowe podstawa prawna obowiązku wykonywania przeglądów drzwi i bram: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel/zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Drzwiami przeciwpożarowymi nazywamy specjalne, samoczynnie zamykane drzwi, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas. Podstawową cechą, jaką powinny się charakteryzować drzwi przeciwpożarowe jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej podczas pożaru, a więc szczelności ogniowej „E” i izolacyjności ogniowej „I”. Zapewniają ochronę krytycznych miejsc, takich jak drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe), oraz różne miejsca o podwyższonym ryzyku (kotłownia, serwerownia, wentylatorownia itp). Sprawne drzwi przeciwpożarowe zapewniają skuteczne oddzielenie pomieszczeń, aby móc utrzymać ogień i dym w miejscu powstania pożaru, umożliwiając bezpieczną ewakuację z budynku. Brak aktualnego przeglądu bądź niesprawne drzwi przeciwpożarowe są powodem znaczącego obniżenia odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela.

Co obejmuje przegląd drzwi ppoż?
Przegląd drzwi przeciwpożarowych obejmuje m.in.:
- sprawdzenie prawidłowości samozamykania – wyposażenie drzwi w samozamykacz zgodny z normą otwarcie drzwi i zamknięcie z kąta 30 st.),
- sprawdzenie kolejności zamykania skrzydeł dla drzwi dwuskrzydłowych,
- ocena działania wszystkich elementów,
- oględziny zewnętrzne płyty i ościeżnicy pod kątem uszkodzeń mechanicznych, powłoki lakierniczej i oznak korozji, stan materiałów izolacyjnych, sprawdzenie przeszkleń, jeśli dotyczy, kontrola szczelin pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą,
- kontrola okuć pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,
- kontrola zamka pod względem funkcjonowania, mocowania, łożyskowania,
- kontrola zamocowania zawiasów w części skrzydłowej i ościeżnicowej,
- sprawdzenie osadzenia ościeżnicy,
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
- sprawdzenie stanu uszczelek pęczniejących na skrzydle, w ościeżnicy,
- sprawdzenie działania uszczelki opadającej (dotyczy przeciwpożarowych drzwi dymoszczelnych),
- sprawdzenie minimalnej siły potrzebnej do otwarcia drzwi w przypadku, kiedy budynki są wyposażone w system wentylacji pożaru wykonuje się dodatkowy pomiar działania tej siły w trakcie działania systemu),
-  sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania zwór magnetycznych i połączeń.