H

Hydranty

Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Wykonujemy badania wydajności i przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Posiadamy uprawnienia i sprzęt do pomiaru z świadectwem wzorcowania. Nasz sprzęt jest pod stałym dozorem oraz konserwacją dzięki czemu mamy pewność ze pomiary wykonane podczas przeglądu są wiarygodne.  Przeprowadzając przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzamy m.in. stan oraz kompletność urządzeń i instrukcji obsługi, dokonujemy pomiaru ciśnienia hydrostatycznego oraz hydrodynamicznego, wyliczamy wydajność danego urządzenia z każdego przeglądu wykonujemy protokół z indywidualnym numerem hydrantu.

Co ile trzeba przeprowadzać przegląd hydrantów?

Urządzenia przeciwpożarowe takie jak hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Okresowy przegląd i konserwacja węży hydrantów odbywa się co 5 lat a węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa) zgodnie z normą PN–EN 671-3.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z Normą PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3. W ramach usługi konserwator powinien: sprawdzić stanu techniczny i funkcjonowanie poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.). Sprawdzić stan przewodów rurowych zasilających w wodę. Dokonać pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego. Pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Oznakować hydrant po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Jeśli hydrant znajduje się na terenie prywatnym wówczas obowiązek jego przeglądu spoczywa na Właścicielu / Zarządcy nieruchomości. W przypadku hydrantów poza terenem prywatnym obowiązek wykonywania corocznych przeglądów należy do operatora sieci, którym najczęściej jest miejska lub gminna odpowiedzialna za wodociągi i kanalizację.

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być niższa:

  • 10dm3/s – podziemny/nadziemny DN80
  • 15dm3/s – nadziemny DN100
  • 20dm3/s – nadziemny DN 100 lub DN150 przy średnicy sieci nie mniejszej niż DN250
  • w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80.

Nasza oferta

  • przeprowadzamy profesjonalny przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • koordynujemy terminy kolejnych przeglądów
  • posiadamy uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • oferujemy bezpłatny dojazd do klienta
  •  sporządzamy protokół z przeglądu. W dokumencie znajdują się wyniki pomiarów (wydajność nominalna hydrantu oraz ciśnienie na zaworze) a także informacje odnośnie sprawności hydrantu lub ewentualne zalecenia, typ hydrantu, lokalizacja, data przeglądu i termin następnego badania wydajności/przeglądu. Każdy dokument zawiera pieczątkę oraz podpis osoby wykonującej przegląd.

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą

Zapytania prosimy kierować bezpośrednio na adres serwis@tag-audyt.pl

Biuro Sosnowiec
+48 511 957 747

+48 511 957 599

biuro@tag-audyt.pl