PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa to zbiór działań mających na celu zapobieganiu powstawaniu pożarów. Sprzęt przeciwpożarowy, szkolenia pracowników z zakresu zwalczania pożarów, rozwiązania techniczne oraz dokumentacja przeciwpożarowa, w tym instrukcje postępowania na wypadek pożaru i bezpieczeństwa pożarowego to szereg obowiązków, które każdy Przedsiębiorca, Zarządca budynku zobowiązany jest wypełnić. Oferujemy pomoc w realizacji tych obowiązków poprzez outsourcing ppoż, realizację dokumentacji ppoż i dobór sprzętu gaśniczego.

 

SERWIS sprzętu

W ramach działalności Serwisu oferujemy:

• przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy sprzętu gaśniczego,

• badania okresowe zbiorników ciśnieniowych wg zaleceń UDT,

• lokalizację oraz instalację podręcznego sprzętu gaśniczego,

• znakowanie dróg ewakuacyjnych,

• pomiar wydatku i ciśnienia sieci hydrantowych,

• próby ciśnieniowe węży hydrantowych płaskoskładanych i półsztywnych,

• dystrybucję sprzętu PPOŻ. ze składów fabrycznych producentów,

• regenerację proszku gaśniczego.

 

Audyt PPOŻ

Audyt stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego ma na celu porównanie warunków bezpieczeństwa pożarowego ocenianego obiektu, zakładu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ochrony przeciwpożarowej. Analiza taka pozwala właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie warunków budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażenia obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe.

 

Stały nadzór PPOŻ

Podpisanie stałej umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony PPOŻ., pozwala zaoszczędzić znaczną kwotę. Wykonujemy bezpłatną ocenę stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po dokonaniu analizy sporządzimy protokół wyszczególniający niedociągnięcia, a stwierdzone usterki lub braki usuniemy na preferencyjnych warunkach.

 

IBP -  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego ( więcej ... )

Oferujemy profesjonalne opracowanie/aktualizację INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - dla wszystkich obiektów tego wymagających.

• opracowywana jest indywidualnie dla obiektu (budynku, firmy),

• opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,

• zawiera dokumentację graficzną wymaganą przepisami,

• wykonywana jest przez specjalistów pożarnictwa pracujących czynnie w ochronie przeciwpożarowej,

więcej...

 

Specjalna oferta dla edukacji

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, indywidualnej konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów.

 

Wystarczy jedno spotkanie podczas którego Nasz specjalista bezpłatnie udzieli wszelkich informacji w zakresie obowiązków Dyrektora placówki jakie spoczywają na nim w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Bezpłatnie zweryfikujemy podstawowe dokumenty wymagane polskim prawem:

• Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),”

• Graficzne Plany Ewakuacji zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach” .

• Protokoły przeglądu Podręcznego Sprzętu Przeciwpożarowego (Gaśnice) oraz Hydrantów Wewnętrznych, zgodność z Polskimi Normami,

• Wyposażenie obiektu w Znaki ewakuacyjne oraz Znaki Ochrony Przeciwpożarowej, zgdność z Polskimi Normami,

• Wypełnianie obowiązków w zakresie przeprowadzania Praktycznego Sprawdzenia Warunków Ewakuacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r

 

Plany ewakuacyjne

Oferujemy profesjonalne wykonanie planów ewakuacji

Nasze firma wykonuje graficzne plany ewakuacji do wszystkich rodzajów obiektów, budynków i terenów.

Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam plan z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji np. dla szkół i przedszkoli

Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji. Pamiętajmy, że powyższa instrukcja wymagana jest dla obiektów, gdzie:

• kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,

• kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3,

• powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,

• występuje zagrożenie wybuchem.

więcej...

 

Szkolenia

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

• szkolenia PPOŻ dla pracodawców,

• szkolenia PPOŻ dla kadry kierowniczej,

• szkolenia PPOŻ dla pracowników,

• szkolenia w zakresie sprawnej ewakuacji.

 

Usługi

Oferujemy także szeroki zakres usług dodatkowych, takich jak:

• analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków,

• doradztwo związane z bierną ochroną przeciwpożarową i zagrożenia wybuchem oraz odpowiednich metod i organizacji stanowiska pracy,

• uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

• ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż,

• pomiary instalacji odgromowej,

• przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego,

• szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

• impregnacje ogniochronne materiałów w tym tkanin i wykładzin podłogowych środkami posiadającymi wymagane dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty,

• reprezentowanie właściciela/administratora obiektu podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Biuro Sosnowiec
+48 511 957 747

+48 511 957 599

biuro@tag-audyt.pl